חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ע״י

רועי קירשנר

RCG Post Cover 14

הקשר בין שוק התשלומים לשוק המימון בישראל

רפורמת רישוי חברות תשלומים

רפורמת רישוי חברות תשלומים

האם בקרוב נראה בישראל חלופה אמיתית לכרטיסי אשראי?

ייזום תשלומים-בקרוב גם בישראל

הצהרת נהנה ובעל שליטה

אחת מחובות הבסיס ברגולציה למניעת הלבנת הון ומימון טרור, היא החובה להחתים את הלקוח/מבקש השירות בחתימת מקור על טופס הצהרת נהנה ובעל שליטה (כפי שהוא מוגדר בצו איסור הלבנת הון החל על המערכת הבנקאית) או טופס הצהרת מקבל שירות (כפי שהוא מוגדר בצו איסור הלבנת הון החל על נותני שירותים פיננסיים מוסדרים) על פיו, על הלקוח להצהיר מי הנהנה מהשירות אותו מבוקש לבצע בגוף הפיננסי.

מטרתה של חובה זו היא לפעול כנגד פעילות אסורה אשר מבוצעת ע"י איש קש שהוא אינו הבעלים ו/או הנהנה בשירות ובכספים. לאור העובדה כי אין ביכולתו של הגוף הפיננסי לדעת בוודאות האם הלקוח הוא הנהנה האמתי מהשירות הניתן, אזי הרגולציה מעבירה את האחריות להצהיר על כך ללקוח, כך שבמקרה בו יתגלה בדיעבד כי הלקוח אכן לא היה הנהנה והצהיר כי הוא הנהנה, ניתן יהיה להוכיח בהליך הפלילי כי הנהנה האמתי הוסתר בכוונת תחילה, תוך מתן הצהרת שקר בנושא אשר מהווה עבירה פלילית בחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000.

בנוסף, כאשר השירות/הפעילות מבוצע באמצעות תאגיד, חובה להצהיר במסגרת טופס ההצהרה מי הוא בעל השליטה בתאגיד (אדם אחד או יותר). אף אם החברה מוחזקת באמצעות אחזקה בחברות נוספות, יש להצהיר על היחיד האחרון המחזיק בשליטה. על פי החוק, בעל שליטה בתאגיד הוא גם בהכרח הנהנה מהשירות/הפעילות הניתנים באמצעות הגוף הפיננסי.

הגדרת בעל שליטה בחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000.

(1) יחיד בעל היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, בין לבד ובין יחד עם אחרים או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות יכולת הנובעת מתקנון התאגיד, מכוח חוזה בכתב, בעל פה או באופן אחר, או יכולת הנובעת מכל מקור אחר, ולמעט יכולת הנובעת רק ממילוי של תפקיד של נושא משרה בתאגיד.

(2) בלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה (1), יראו יחיד כבעל שליטה בתאגיד אם הוא מחזיק 25% או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, ואין אדם אחר המחזיק אמצעי שליטה מאותו הסוג בשיעור העולה על שיעור החזקותיו; לעניין זה, "החזקה" – לרבות החזקה יחד עם אחרים כמשמעותה בחוק ניירות ערך.

(3) בלי לגרוע מכלליות האמור בפסקאות (1) ו-(2), בתאגיד שבו אין יחיד כאמור בהן, יראו כבעל שליטה את יושב ראש הדירקטוריון בחברה ונושא משרה מקביל וכן את המנהל הכללי, ואם אין כאלה – את נושא המשרה שיש לו שליטה אפקטיבית בתאגיד.

כפי שניתן לראות, ההגדרה של בעל שליטה בחוק איסור הלבנת הון רחבה מאוד ומעבר לבחינה המספרית של אחוזי האחזקה, עסקינן בהגדרה היוצרת מבחן מהותי לבחינה מי מנהל, שולט, ומחליט על פעילות התאגיד בפועל.

החובה להחתים על טופס ההצהרה היא בעת פתיחת חשבון/כרטיס ללקוח, שינוי הבעלות בחשבון/כרטיס הלקוח, שינוי הנהנים בחשבון/כרטיס הלקוח, בחשבון של תאגיד כאשר יש שינוי בבעלי השליטה של התאגיד וכאשר מבוצעת אחת מהפעולות המנויות בצו איסור הלבנת הון, כשמבצע הפעולה הוא עובר אורח/לקוח המבצע פעילות שאינה בסכום נמוך, על נוסח הצהרת נהנה ובעלי שליטה/הצהרת מקבל שירות כפי שמופיע בתוספת לצווי איסור הלבנת הון השונים. חשוב לציין, כי אין לשנות את הנוסח המופיע בצו ויש להשתמש בו כלשונו.

במסגרת ההצהרה ניתן לסמן אפשרות אחת מהאפשרויות המנויות להלן:

אני מבקש לקבל את השירות בעבור עצמי בלבד

ברוב המקרים זו האפשרות בה יבחר הלקוח, שכן הלקוח הוא הנהנה היחיד מהשירות ובכספים ואין מלבדו אדם אחר או נוסף הקשור לכספים או לשירות הניתן.

אני מבקש לקבל את השירות בעבור נהנה

תרחיש נדיר ביותר, במהלכו הלקוח מבקש לקבל את השירות עבור נהנה אחר מבלי שמוסר פרטים בגין נהנה זה. חשוב לציין כי מתן השירות עבור הנהנה מבלי לדעת את פרטיו הוא תרחיש בעל סיכון מוגבר לעניין הלבנת הון ומימון טרור ואינו מתאפשר, למעט במקרים בודדים וייחודיים בהם ישנו הסבר הגיוני לסיבה בגינה לא ניתן להצהיר על פרטי הנהנה (המופיעים במסגרת הצהרת הנהנה בצו איסור הלבנת הון החל על המערכת הבנקאית).

קיים נהנה, ואולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים והסיבה לכך היא:……………………. תוך מתן התחייבות למסור לגוף הפיננסי את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו

תרחיש נדיר ביותר, במהלכו הלקוח מבקש לקבל את השירות עבור נהנה אחר מבלי שמוסר פרטים בגין נהנה זה, בשל העובדה כי אינו יודע את פרטיו ומצהיר על הסיבה לכך ומתחייב למסור את פרטי הנהנה כשיוודאו לו. חשוב לציין כי מתן שירות עבור נהנה מבלי לדעת את פרטיו הוא תרחיש בעל סיכון מוגבר לעניין הלבנת הון ומימון טרור ואינו מתאפשר, למעט במקרים בודדים וייחודיים בהם ישנו הסבר הגיוני לסיבה בגינה לא ניתן להצהיר על פרטי הנהנה (המופיעים במסגרת הצהרת הנהנה בצו איסור הלבנת הון החל על המערכת הבנקאית).

הנהנים מהשירות שניתן בעבורי הם: יש לרשום בהצהרה עבור כל נהנה את הפרטים הבאים: שם מלא, מס זהות, תאריך לידה, מין ומען.

תרחיש בו הלקוח/מבקש השירות פועל בעבור יחיד/תאגיד אחר, אך הוא מצהיר על כל פרטיו וכן מספק מסמכים המעידים על כך כי הנהנה ייפה את כוחו לפעול בעבורו ובשמו.

חשוב להדגיש כי בתרחיש בו הלקוח/מקבל השירות מסוג תאגיד בהכרח הנהנה (תאגיד) איננו מי שמבקש את השירות, שכן פעילות התאגיד תמיד תתבצע באמצעות מיופה כוח/מורשה חתימה ועל כן על אותו מבקש שירות להצהיר בדבר כל פרטי התאגיד הנדרשים וכן בדבר כל פרטי בעל השליטה בו.

אם עסקינן בתאגיד, יש לרשום בהצהרה עבור כל בעל שליטה את הפרטים הבאים:

שם מלא, מס זהות, תאריך לידה, מין ומען.

חשוב להדגיש כי בתרחיש בו הלקוח/מקבל השירות הוא תאגיד בהכרח חייב להיות לו יחיד או בעל/י שליטה. האפשרות של "אין בעל שליטה בתאגיד" כמעט ואינה קיימת בפועל, בייחוד לנוכח ההגדרה הרחבה של "בעל שליטה" בחוק איסור הלבנת הון כפי שפורט לעיל, אפשרות זו יכולה להיות רלוונטית במקרים מעטים וייחודיים כדוגמת חברה ציבורית ללא גרעין שליטה.

את טופס ההצהרה החתום בחתימת מקור יש לתעד ולשמור במוסד הפיננסי לפחות 5 שנים ממועד סגירת החשבון/כרטיס הלקוח/ביצוע הפעולה/החזר האשראי.

קבלו ישירות למייל עדכונים לגבי התפתחות הרגולציה

הצטרפו עוד היום לרשימת התפוצה שלנו וקבלו מאמרים ועדכונים שוטפים לגבי חובות הרגולציה החלות על גופים פיננסים

מאמרים דומים נוספים

חברת תשלומים, נותני שירותי אשראי

הקשר בין שוק התשלומים לשוק המימון בישראל

שוק התשלומים המקומי התפתח בצורה שונה מהשוק הבינלאומי, בשל הצורך של הישראלים בפתרונות תשלום המשלבים גם אפשרויות מימון. כעת, כאשר הרגולטורים מקדמים רפורמות לאימוץ הדור הבא של אמצעי התשלום ...

חברת תשלומים, נותני שירותי אשראי

רפורמת רישוי חברות תשלומים

בחודש יוני 2023, הושלמה הרפורמה של הקמת מסגרת פיקוח ייעודית על חברות תשלומים שמטרתה ליישר קו עם רף הסטנדרטים הנהוג בעולם בתחום זה. במסגרת זו, הושלמה החקיקה של חוק להסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלומים,...

חברת תשלומים, חיבור למערכות תשלום, ייזום תשלומים

ייזום תשלומים-בקרוב גם בישראל

העברת תשלומים באופן ישיר ומיידי בין חשבונות היא אמצעי תשלום שהולך ותופס תאוצה בעולם. בישראל טרם הוקמה תשתית להעברת תשלומים מיידיים ללא כרטיס אשראי, אך כעת הרגולטורים הפיננסיים פועלים על מנת להדביק...

התייעצו עם צוות המומחים שלנו

רועי קירשנר

יחזור אליכם בהקדם

היי👋🏻 אשמח לענות בצ'אט לגבי כל שאלה שעולה, בנוסף אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעה במייל👇🏻או פשוט להתקשר…

מילאו את פרטיכם ונציגינו יחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן