רפורמת רישוי חברות תשלומים

על ידי

בחודש יוני 2023, הושלמה הרפורמה של הקמת מסגרת פיקוח ייעודית על חברות תשלומים שמטרתה ליישר קו עם רף הסטנדרטים הנהוג בעולם בתחום זה. במסגרת זו, הושלמה החקיקה של חוק להסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלומים, התשפ"ג-2023, והרשות לניירות ערך מונתה כמפקח העיקרי על הפעילות של חברות התשלומים.

מוערך שהרפורמה תשנה את השוק מקצה לקצה ותאפשר משטר פיקוח מותאם לקידום שוק תשלומים תחרותי, משוכלל ומתקדם המבוסס על טכנולוגיה. שוק שיאפשר גיוון באמצעי ובפתרונות תשלום המותאמים לצרכי הלקוחות.

החוק הוא התשתית המשפטית לבניית מערך פיקוח שיתבצע על ידי הצוותים המקצועיים של הרשות לניירות ערך. החוק בנוי בצורה שבה הוא מקנה סמכויות רבות לקביעת תקנות שיקבעו את היישום בפועל והמשמעויות של הרפורמה.

מכיוון שתקנות אלה טרם פורסמו, במאמר זה נסקור את המשמעויות לגופים העוסקים בתחום התשלומים וצירי הזמן להיערכות ככל שהם ידועים היום.
בהתאם להנחיות החוק, מי שיידרש לרישיון כ-״חברת תשלומים״ הוא מי שעוסק באחד מ-״שירותי תשלום״ המפורטים להלן, אינו מפוקח היום ע״י בנק ישראל (למעט סולקים חדשים), ואינו פטור בחוק כשחקן תשתיתי:

(1) ניהול חשבון תשלום;
(2) הנפקה של אמצעי תשלום;
(3) סליקה של פעולת תשלום;
(4) שירות ייזום מתקדם;

מדובר בהגדרה רחבה מאוד וגופים רבים שפעילות התשלומים אינה בליבת עיסוקם עלולים להיכנס תחת ההגדרה ולהידרש לרישוי ופיקוח בתחום. החוק מקנה סמכויות ייעודיות לשר האוצר לקבוע תקנות פטור מרישוי לגופים שעוסקים בתחום בהיקף מצומצם, בסכום מוגבל, למספר לקוחות קטן, או במספר עסקאות קטן.

יודגש, כי החוק חל על פעילות תשלומים במטבעות מסורתיים ואינו חל כלל על פעילות במטבעות וירטואליים.

מוערך שתקנות לגבי פטורים לפי היקפי פעילות יפורסמו בחודשים הקרובים. בכל מקרה, גם גופים שיוחרגו במסגרת הפטור הנ״ל יצטרכו ליידע את הרשות לניירות ערך על פעילותם מעת לעת.

חשוב להדגיש שכבר היום גופים רבים העוסקים בתחום התשלומים מפוקחים על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחסכון ומחזיקים ברישיונות נותני שירותים פיננסיים. גופים אלה העוסקים בפעילות תשלומים, צפויים לעבור לפיקוח של הרשות לניירות ערך.

במסגרת חלוקת תחומי הפיקוח בין הרגולטורים, ומכיוון שגופים רבים עוסקים גם במתן שירותים פיננסיים נוספים, כדוגמת מתן אשראי או המרת מטבע בנוסף לפעילות תשלומים, נקבע כי, רישיון חברת תשלומים כולל בתוכו גם את פעילות מתן שירותי כספומט, המרת מטבע אגב שירות תשלום, או מתן אשראי אגב פעולת תשלום במידה והאשראי ייפרע בתוך 12 חודשים ממועד מתן האשראי כשירות הנלווה לפעולת תשלום ולשם ביצועה.

חברות רבות שפעילותן מוגדרת כחברת תשלומים אשר ידרשו לרישיון מהרשות לניירות ערך מעניקות גם שירותי אשראי והמרת מטבע שאינם אגב פעילות תשלום, ולכן אלה אינם מכוסים בתחולת החוק. בהיעדר תקנות ייעודיות לנושא, גופים אלה ידרשו גם ברישיון מתן שירותי אשראי או נכס פיננסי לפי העניין, מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון ופעילותם תהיה מפוקחת על ידי שני רגולטורים פיננסיים במקביל.

החוק קובע הנחיות שונות וצירי זמן שונים להיערכות עבור סוגים שונים של גופים שפעילותם מחייבת רישוי בהתאם למפורט להלן:

  • תאגיד העוסק במתן שירותי תשלום ואין בידו רישיון – גופים פעילים שטרם כניסת הרפורמה לתוקף עסקו בפעילות תשלומים ואינם מחזיקים ברישיון מתן שירותים פיננסיים או מתן שירותי אשראי מרשות שוק ההון ביטוח וחסכון ופעילותם תוסדר לראשונה. גופים אלה ידרשו בהגשה ראשונית של בקשה לרשות ועם קבלת אישור להמשיך בעיסוקם יוכלו לעשות כך עד להשלמת תהליך רישוי מלא אל מול הרשות.
  • בעלי רישיון מרשות שוק ההון ביטוח וחסכון – בעלי רישיונות למתן שירותי אשראי או מתן שירותים בנכס פיננסי או רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי, מרשות שוק ההון ביטוח וחסכון.
  • בעלי רישיון סולק (לא יציבותי) – בעלי רישיון סולק מהפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, אשר מחזיקים בפחות מ-20 אחוז מנתח שוק הסליקה.
  • תאגיד זר שמחזיק ברישיון לעסוק בשירותי תשלום במדינה זרה – תאגיד העוסק במתן שירות תשלום, מחוץ לישראל, מכוח דין זר המסדיר את העיסוק במתן שירותים כאמור. נכון להיום תאגידים המפוקחים בתחום שירותי תשלום באיחוד אירופי, בריטניה או ארה״ב נהנים מפטור מלא מרישוי בישראל עד ליוני 2024. בסמכות הרשות להעניק פטורים שונים בהליך רישוי לגופים אלה במידה והיא תשתכנע והפיקוח על החברה בחו״ל הינו מספק.

להלן פירוט המועדים להגשת בקשות רישוי לפי סוגי הגופים השונים העוסקים בשירותי תשלום כפי שנקבע בחוק:

על מנת לשמור על רצף פיקוחי עבור גופים קיימים, גופים שמפוקחים היום על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחסכון או הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל ימשיכו להיות מפוקחים על ידי אלה עד להשלמת הליך הרישוי.

לעניין גופים חדשים שאינם פעילים היום ומעוניינים להתחיל בפעילות, מוערך שיפרסמו הנחיות לעניין מועד אחרון להגשת בקשת רישוי לרגולטור הנוכחי לרגולטור חדש.

טרם נקבע נוהל רישוי ייעודי, אך בהתאם להנחיות החוק הרשות תבחן האם יש למבקש הרישיון אמצעים טכנולוגיים מתאימים לשם מתן שירות, ומיומנות בהפעלתם, באופן שיבטיח את אמינות המערכות שבאמצעותן יינתנו השירותים. כמו גם תתבצע בחינה של תשתיות אבטחת מידע, הגנת סייבר וניהול סיכונים, והמשכיות עסקית. יבחנו גם האמצעים הכספיים של מבקש הרישיון, הימצאות הון עצמי וביטוח או בטוחות אחרות מתאימות וכן כשירות בעלי שליטה ונושאי משרה.

דרישות ההון העצמי יקבעו על ידי הרשות לניירות ערך בתקנות, כמו גם דרישות נוספות בתחום ביטוח יציבותי כגון דרישות ביטוח, ערבויות או בטוחות יקבעו על ידי הרשות לניירות ערך בתקנות.

מאמרים נבחרים

mm

אל תקרא לי ארנק

בחצי השנה האחרונה שוק הארנקים הדיגיטליים בישראל עבר התפתחות מהירה וגופים רבים מצעים לנו חווית תשלום שלא הכרנו כמותה. אולם, לא כל אפליקציית תשלום היא...

הכתובת‭ ‬שלנו
ריב"ל‭ ‬18‭ ‬קומה ‭ ‬3  ‬
תל‭ ‬אביב ‭ ‬6777850
משרד. 052-2089013
דוא״ל. info@regulazia.co.il

כל‭ ‬הזכויות‭ ‬שמורות‭ ‬לקירשנר דיזינגוף‭ ‬יועצים‭ ‬בע"מ 2018 האתר‭ ‬עוצב‭ ‬ונבנה‭ ‬ע"י VDH
אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.
האמור לעיל, אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים.

הרשמה‭ ‬לניוזלטר‭ ‬שלנו

הכתובת‭ ‬שלנו
ריב"ל‭ ‬18‭ ‬קומה ‭ ‬3  ‬
תל‭ ‬אביב ‭ ‬6777850
משרד. 052-2089013
דוא״ל. info@regulazia.co.il

כל‭ ‬הזכויות‭ ‬שמורות‭ ‬לקירשנר דיזינגוף‭ ‬יועצים‭ ‬בע"מ 2018 האתר‭ ‬עוצב‭ ‬ונבנה‭ ‬ע"י VDH
אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.
האמור לעיל, אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים.

קבלו ישירות למייל עדכונים לגבי התפתחות הרגולציה

הצטרפו עוד היום לרשימת התפוצה שלנו וקבלו מאמרים ועדכונים שוטפים לגבי חובות הרגולציה החלות על גופים פיננסים

ההרשמה בוצעה בהצלחה!

דילוג לתוכן