רישיון מתן שרותי אשראי

על ידי

בהתאם להנחיות בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) תשע”ו-2016 ("חוק הפיקוח") חלה חובת רישוי על גופים העוסקים במתן שירותי אשראי שונים ומגוונים, גופים אלו נדרשים להסדיר את פעילותם על ידי הגשת בקשה לקבלת רישיון למתן שירותי אשראי.

הרישיונות ניתנים על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, אשר הינו רגולטור הפועל כרשות עצמאית ומפקח, בין היתר, על נותני שירותים פיננסיים מוסדרים (נש"פ) בהתאם להגדרתם בחוק הפיקוח, על גופים מוסדיים ועל חברות וסוכני הביטוח.

חשוב להדגיש כי רגולטור זה מוגדר כרגולטור שיורי אשר תפקידו להסדיר ולפקח על שירותים פיננסים אשר אינם מוסדרים ומפוקחים על ידי רגולטור פיננסי אחר.

מי נדרש להחזיק ברישיון למתן שירותי אשראי?

ההגדרה של שירות מתן אשראי בחוק הפיקוח, נוסחה בצורה מאוד רחבה על מנת לספק מטריה פיקוחית לכמה שיותר סוגי שירותים ומודלים עסקיים בתחום זה.

כל העוסקים במתן שירותי אשראי ללקוחות בישראל כדרך עיסוק, אשר אינם מפוקחים במסגרת פיקוחית אחרת ולא קיים לגבי פעילותם פטור ייעודי בחוק או בתקנות רלוונטיות. במידה והפעילות מערבת פעילות שיש בה רכיב של מתן שירות בנכס פיננסי, נדרש לבחון האם יש להגיש בנוסף בקשה לקבלת רישיון נותן שירותים בנכס פיננסי.

“מתן אשראי” בהתאם להוראות סעיף 11א לחוק הפיקוח:

מתן אשראי דרך עיסוק לרבות העמדת מסגרת אשראי, בין השאר באחת מאלה:

1. ניכיון שיקים, שטרי חוב ושטרי חליפין;

2. מתן אשראי כנגד המחאת זכותו של מקבל האשראי לקבל נכסים פיננסים מאחר לרבות שירותי ניכיון כהגדרתם בסעיף 7א לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ"א-1981; (ניכיון שוברי כרטיסי אשראי )

3. מתן אשראי אגב מימון רכישה או השכרה של נכס או שירות למעט מתן אשראי כאמור בידי מוכר הנכס או נותן השירות דרך עיסוק או משכירו, שהוא אחד מאלה:

3.1. **מתן אשראי ללקוח בודד בסכום הנמוך מ-30,000 ₪;

3.2. מתן אשראי בידי מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, גם שלא למטרות רווח, שעיסוקו במכירת נכסים או במתן שירותים שאינם פיננסיים, למי שאינו צרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981;

4. מתן ערבות להתחייבות של אחר;

5. מתן אשראי שכנגדו משועבד נכס בלא זכות חזרה אל מקבל האשראי בשל אי-קיום החיוב;

**סעיף 3.1 שלעיל מתייחס למתן אשראי ללקוחות אשר הינו צרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן (תשמ"א – 1981) – כל העוסק במתן אשראי או בהעמדת ערבויות ומסגרות שלא אגב מכירת מוצר או שירות כלשהו או עוסק במתן אשראי או בהעמדת ערבויות ומסגרות אגב מכירת מוצר או שירות בסכום העולה על 30,000 ₪ ללקוח בודד.

שאלות מנחות לקבלת החלטה לעניין חובת רישוי לתחום פעילות מסוים:

1.על מי חל סיכון האשראי? מי נושא בסיכון לאי פירעון?

2.האם השירות נושא אלמנטים של מימון או הקדמת תשלומים?

3.האם המימון ניתן אגב מכירת שירות או מוצר מסוים? אם כן מה סכומי המכירה?

4.האם המימון ניתן עבור רכישת מוצר שירות מסוים אשר אינו נמצא בבעלות המממן?

להלן דוגמאות לסוגים שונים של שירותים ומודלים עסקיים עבורם יש להגיש בקשה לקבלת רישיון מתן שירותי אשראי:

1. הלוואות חוץ בנקאיות –  הלוואה הניתנת לאחר תהליך חיתום ייעודי והעמדת בטוחות רלוונטיות ככל שנדרש. החזר ההלוואה בדרך כלל מבוצע באמצעות מתן סדרה של שיקים עתידיים משוכים לפקודת נותן האשראי אשר נמסרים במועד מתן ההלוואה או באמצעות העברות בנקאיות. סכום סך השיקים מגלם את תשלום קרן ההלוואה והריבית שנגבתה בגינה. גובה הריבית נקבע בהתאם לתקופת האשראי, סוג הלקוח, מידת סיכון האשראי וסוג הבטוחות.

2. מימון יבוא, יצוא, שילוח בינלאומי ואשראי דוקומנטרי – צורות מימון שונות בעולם סחר חוץ ושילוח בינלאומי. מגוון רחב של פתרונות מימון הניתנים על ידי נותני שירותי אשראי חוץ בנקאיים ועמילי מכס.

3. מימון נדל"ן, משכנתאות ומשכונים – לרוב מדובר בהלוואות הניתנות כנגד שיעבוד נכסי נדל”ן כגון מימון לרכישת קרקעות ונכסים, אשראי לטובת ליווי פרויקטים, השלמת הון עצמי ונכסים מניבים.

4. ליסינג מימוני , ליסינג תפעולי – ליסינג מימוני הוא מתן אשראי ברכישה של נכס אשר לרוב ישועבד לטובת החברה המממנת או ירשם על שמה. ביחידים מדובר לרוב בצורת מימון לרכישת רכבים, כאשר בגופים עסקיים מדובר לרוב בליסינג תפעולי הכולל בנוסף למימון גם מתן שירות תפעולי לרוב של רכבים אך יכול להיות גם עבור צמ”ה, מחשוב וכו’.

5. מימון עסקים, מימון רכש – הלוואות חוץ בנקאיות ואשראי חוץ בנקאי הניתנים על ידי נותני שירותי אשראי חוץ בנקאיים בעיקר לצורך מימון רכישת ציוד, רכב, קווי יצור וכו’.

6. מימון ספקים – הקדמת תשלומים לספקים עבור מכירת סחורות ושירותים כנגד התחייבותו של הלקוח לפירעון החוב לנותן האשראי, בין היתר כהלוואות גישור ואספקת נזילות.

7. פקטורינג – פעילות מתן אשראי במגזר העסקי. בעל עסק המחזיק בחשבוניות עבור נכסים או שירות שמכר ללקוחותיו, אשר טרם התקבל תשלום בגינן, ומעוניין להקדים את תשלום חשבונית זו באמצעות המחאתה לנותן האשראי , באמצעות המחאת הזכות לקבלת התשלום עבור חשבונית זו לנותן האשראי וקבלת תמורתה את סכום החשבונית במזומן בניכוי עמלה/ריבית אותה גובה נותן האשראי .

8. ניכיון שוברי כרטיסי אשראי – ניכיון שוברים דחויים של כרטיסי אשראי, הינו הקדמה של העברת התקבולים הדחויים לעסק מחברות כרטיסי האשראי, וזאת כנגד עמלה/ריבית ניכיון. ניכיון שוברי אשראי יכול להתבצע ביחס לתקבולים שמקורם במספר תשלומים עתידיים של אותה עסקה או הקדמת קבלת התשלום במהלך החודש.

9. שירות של העמדת ערבויות – העמדת ערבויות לצד ג' לצורך שימוש כבטוחה להתחייבות הלקוח.

10. מימון ביניים (מזנין) – נותן אשראי חוץ בנקאי המעניק הלוואות גישור הניתנות בדרך כלל כהלוואה נוספת להלוואה העיקרית למימון הפרויקט .

11. ניכיון שיקים – פעילות מתן אשראי במגזר העסקי. לרוב, בעל עסק המחזיק בשיק דחוי אותו קיבל מלקוח עבור נכס או שירות, והוא מבקש להקדים את תשלום השיק באמצעות ניכויו אצל נותן שירותי אשראי, העסקה מתבצעת על ידי הסבת השיק הדחוי לנותן שירותי האשראי וקבלת התמורה במועד ביצוע העסקה בניכוי עמלת הניכיון. חשוב להדגיש, כי גם העוסקים בניכיון שיקים שתאריך פרעונם במועד ביצוע העסקה או קודם לו (“מזומנים”) נדרשים להחזיק ברישיון נותן שירותי אשראי וזאת בשל הסיכון הגלום באי פירעון השיק.

6. רישיון למתן שירותי אשראי חולק בחוק הפיקוח לשני סוגי רישיונות, “בסיסי” ו-“מורחב” בהתאם להיקף פעילות מחזיק הרישיון כך ש:
• רישיון למתן שירותי אשראי בסיסי – מי שצבר האשראי הניתן על ידו אינו עולה על הסך של 25 מיליון₪.
• רישיון למתן שירותי אשראי מורחב – מי שצבר האשראי הניתן על ידו עולה על הסך של 25 מיליון ₪

**סעיף 3.1 שלעיל מתייחס למתן אשראי ללקוחות אשר הינו צרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן (תשמ"א – 1981) – כל העוסק במתן אשראי או בהעמדת ערבויות ומסגרות שלא אגב מכירת מוצר או שירות כלשהו או עוסק במתן אשראי או בהעמדת ערבויות ומסגרות אגב מכירת מוצר או שירות בסכום העולה על 30,000 ₪ ללקוח בודד.

מאמרים נבחרים

mm

אל תקרא לי ארנק

בחצי השנה האחרונה שוק הארנקים הדיגיטליים בישראל עבר התפתחות מהירה וגופים רבים מצעים לנו חווית תשלום שלא הכרנו כמותה. אולם, לא כל אפליקציית תשלום היא...

mm

חבל תליה או הצלה?

האם ה-Fintech הוא חבל התליה או חבל ההצלה של הבנקים?עליית מייזמי הפינטק מובילה לשינוי מהותי בתפקיד הבנקים, אם אלו ישכילו להשתנות ולהתמקד בתחומי פעילות בהם...

mm

זיהוי מקוון של לקוח

חוזר חדש מאפשר לנותני שירותי אשראי, למערכות לתיווך באשראי, ובקרוב גם לכל נותני השירותים הפיננסיים, לעמוד בדרישות הלבנת ההון במלואן מבלי לפגוש את הלקוח....

הכתובת‭ ‬שלנו
ריב"ל‭ ‬18‭ ‬קומה ‭ ‬3  ‬
תל‭ ‬אביב ‭ ‬6777850
משרד. 052-2089013
דוא״ל. info@regulazia.co.il

כל‭ ‬הזכויות‭ ‬שמורות‭ ‬לקירשנר דיזינגוף‭ ‬יועצים‭ ‬בע"מ 2018 האתר‭ ‬עוצב‭ ‬ונבנה‭ ‬ע"י VDH
אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.
האמור לעיל, אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים.

הרשמה‭ ‬לניוזלטר‭ ‬שלנו

הכתובת‭ ‬שלנו
ריב"ל‭ ‬18‭ ‬קומה ‭ ‬3  ‬
תל‭ ‬אביב ‭ ‬6777850
משרד. 052-2089013
דוא״ל. info@regulazia.co.il

כל‭ ‬הזכויות‭ ‬שמורות‭ ‬לקירשנר דיזינגוף‭ ‬יועצים‭ ‬בע"מ 2018 האתר‭ ‬עוצב‭ ‬ונבנה‭ ‬ע"י VDH
אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.
האמור לעיל, אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים.

קבלו ישירות למייל עדכונים לגבי התפתחות הרגולציה

הצטרפו עוד היום לרשימת התפוצה שלנו וקבלו מאמרים ועדכונים שוטפים לגבי חובות הרגולציה החלות על גופים פיננסים

ההרשמה בוצעה בהצלחה!

דילוג לתוכן