תהליך לקבלת רשיון

על ידי

עם כניסתו של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) תשע”ו-2016 לתוקף (להלן: “החוק” או “חוק הפיקוח” ) ביום 01.06.17, במסגרתו הוסדר שוק נותני השירותים הפיננסיים על רבדיו השונים, נדרש כל יחיד או תאגיד המעניק את אחד או יותר מהשירותים המוסדרים במסגרת החוק להגיש בקשה לקבלת רישיון מתאים, בהתאם לנוהל רישוי נותני שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי, אשר פורסם ע”י המפקחת על נותני שירותים פיננסיים מוסדרים ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

חשוב להדגיש, כי בניגוד להסדרה הקודמת, על פיה העוסק באחד או יותר מהשירותים המוגדרים כ”נותן שירותי מטבע” בחוק איסור הלבנת הון, תש”ס-2000, היה חייב להירשם במרשם נותני שירותי מטבע ולהחזיק בתעודת רישום כנותן שירותי מטבע בתוקף, חוק הפיקוח מחייב הגשת בקשה לקבלת רישיון שהוא הליך ארוך ומורכב יותר, הכולל בחובו עמידה בדרישות וחובות רבות.

חלק מהרישיונות המוסדרים במסגרת חוק הפיקוח, כדוגמת רישיון למתן שירותי אשראי ורישיון למתן שירותים בנכס פיננסי חולקו לשני סוגים – “רישיון בסיסי” ו-“רישיון מורחב” הנקבעים בהתאם להיקף פעילות מחזיק הרישיון המוגדר בחוק.

את בקשת הרישיון יש להגיש באופן מקוון, באמצעות “פורטל רישוי שירותים פיננסיים” באתר האינטרנט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. במסגרת הבקשה יש לטעון למערכת הרישוי, בין היתר, את המפורט להלן:

1.   העתק נאמן למקור של תעודות הזיהוי/התאגדות של כל הגרומים המעורבים בבקשה לרבות מבקש הרישיון, נושא משרה, בעל שליטה, בעל עניין ובעל השפעה.

2.    מסמכי ההתאגדות של מבקש רישיון מסוג תאגיד.

3.   קורות החיים של כל הגרומים המעורבים בבקשה לרבות מבקש הרישיון, נושא משרה, בעל שליטה, בעל עניין ובעל השפעה.

4.   חתימה על תצהירים שונים בנוכחות עורך דין של כל הגרומים המעורבים בבקשה לרבות מבקש הרישיון, נושא משרה, בעל שליטה, בעל עניין ובעל השפעה.

5.    קובץ שאלון Excel בו מולאו כל הפרטים הנדרשים עבור מבקש הרישיון ובמקרה של תאגיד גם של בעל השליטה בו.

6.   פירוט בדבר עסקיו הנוספים של מבקש הרישיון ואם עסקינן בתאגיד, אזי גם של בעל השליטה בו.

7.  מסמכים רלוונטיים מרואה החשבון של מבקש הרישיון ובכלל זה: דו”חות כספיים, דו”ח מצב חשבון מס הכנסה, דו”ח מצב חשבון מע”מ/אישור על מוסד כספי, אישור על הון עצמי מינימלי של מבקש הרישיון, אשר נדרש בהתאם לסוג הרישיון המבוקש/הצהרת הון עדכנית לשנה הקודמת לשנת הגשת הבקשה של מבקש הרישיון/בעל השליטה בתאגיד מבקש הרישיון.

הון עצמי מזערי-נותן שירותי אשראי
רישיון בסיסי 500,000 ש״ח
רישיון מורחב צבר אשראי(מיליון ש״ח) הון עצמי מזערי נדרש
25 עד 50 1,000,000 ש״ח
50 עד 100 2,000,000 ש״ח
מעל 100 4,000,000 ש״ח
הון עצמי מזערי-נותן שירותי אשראי
מחזור פעילות (מיליון ש״ח) הון עצמי נדרש
רישיון בסיסי מתחת ל-30 300,000 ש״ח
רישיון מורחב מעל ל-30 1,000,000 ש״ח

8.   נתונים כספיים על פעילותו העסקית של מבקש הרישיון.

9.  מסמכים בנוגע לעברו הפלילי (אם קיים) של כל אחד מהגרומים המעורבים בבקשה, לרבות מבקש הרישיון, נושא משרה, בעל שליטה, בעל עניין ובעל השפעה.

10.   תכנית עסקית של מבקש הרישיון, בה יפורט, בין היתר, תהליך שיווק וגיוס לקוחות ומדיניות. ניהול הסיכונים השונים ותיאור השיקולים העומדים בפני מבקש הרישיון (רלוונטי רק למבקש רישיון מורחב).

11.  אופן ביצוע תהליכי גבייה, ובפרט האם הגבייה תבוצע על ידי מבקש הרישיון או על ידי חברה חיצונית. היה הביצוע על ידי חברה חיצונית – יצורפו פרטי החברה ותיאור אופן פעולתה (רלוונטי רק למבקש רישיון מורחב).

12.  פירוט מדיניות מבקש הרישיון לעניין אופן ההגדרה של חוב מסופק וחוב אבוד, לרבות פירוט האמצעים שננקטו טרם הגדרת החוב כמסופק (רלוונטי רק למבקש רישיון מורחב).

13.   מינוי דירקטוריון המורכב מ-3 דירקטורים לפחות (רלוונטי רק למבקש רישיון מורחב).

במסגרת הסדרת הרישוי בחוק הפיקוח ניתן להגיש בקשה עבור כמה סוגי רישיונות כמפורט להלן:

  1. רישיון למתן שירותי אשראי.
  2. רישיון למתן שירותים בנכס פיננסי.
  3. רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי.
  4. רישיון הנפקה.
  5. רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי.

מאמרים נבחרים

הכתובת‭ ‬שלנו
ריב"ל‭ ‬18‭ ‬קומה ‭ ‬3  ‬
תל‭ ‬אביב ‭ ‬6777850
משרד. 052-2089013
דוא״ל. info@regulazia.co.il

כל‭ ‬הזכויות‭ ‬שמורות‭ ‬לקירשנר דיזינגוף‭ ‬יועצים‭ ‬בע"מ 2018 האתר‭ ‬עוצב‭ ‬ונבנה‭ ‬ע"י VDH
אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.
האמור לעיל, אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים.

הכתובת‭ ‬שלנו
ריב"ל‭ ‬18‭ ‬קומה ‭ ‬3  ‬
תל‭ ‬אביב ‭ ‬6777850
משרד. 052-2089013
דוא״ל. info@regulazia.co.il

כל‭ ‬הזכויות‭ ‬שמורות‭ ‬לקירשנר דיזינגוף‭ ‬יועצים‭ ‬בע"מ 2018 האתר‭ ‬עוצב‭ ‬ונבנה‭ ‬ע"י VDH
אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.
האמור לעיל, אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים.

קבלו ישירות למייל עדכונים לגבי התפתחות הרגולציה

הצטרפו עוד היום לרשימת התפוצה שלנו וקבלו מאמרים ועדכונים שוטפים לגבי חובות הרגולציה החלות על גופים פיננסים

ההרשמה בוצעה בהצלחה!

דילוג לתוכן