מתן שרותי אשראי

על ידי

עם כניסתו של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) תשע”ו-2016 לתוקף (להלן: “החוק”), הוחלה חובת רישוי עבור גופים העוסקים במתן שירותי אשראי שונים, בחלקם שירותים אשר הוסדרו בעבר בדרך של רישום כנותן שירותי מטבע, כדוגמת: ניכיון שיקים או פקטורינג, ובחלקם זו הפעם הראשונה שחלה חובת רישוי על גופים אלה, כדוגמת: מתן הלוואות חוץ בנקאיות, העמדת מסגרות אשראי, ערבויות וכו’. גופים אלה נדרשים להסדיר את פעילותם על ידי קבלת רישיון למתן שירותי אשראי.

הרישיון ניתן על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, אשר מהווה רגולטור חדש הפועל כרשות עצמאית ומפקח, בין היתר, על נותני שירותים פיננסיים מוסדרים. תפקיד הרשות, אשר מפקחת, בין היתר, על חברות ביטוח, גופים מוסדיים וסוכני ביטוח הוא לשמש כרגולטור שיורי עם אחריות פיקוחית בתחומים אשר אינם היו מוסדרים כלל או מוסדרים באופן חלקי וחסר.

כפי שיוצג להלן, ההגדרה נוסחה בצורה מאוד רחבה על מנת לספק מטריה פיקוחית לכמה שיותר תחומי פעילויות של מתן אשראי בחסות חוק הפיקוח.

מי נדרש להחזיק ברישיון למתן שירותי אשראי?

כל העוסקים במתן אשראי בישראל כדרך עיסוק, אשר אינם מפוקחים עם במסגרת פיקוחית רלוונטית אחרת ולא קיים לגבי פעילותם פטור ייעודי בחוק או בתקנות רלוונטיות. להלן ההגדרה של מי שנדרש להחזיק ברישיון למתן שירותי אשראי, בהתאם להוראות סעיף 11א לחוק הפיקוח:

“מתן אשראי” – מתן אשראי דרך עיסוק לרבות העמדת מסגרת אשראי, בין השאר באחת מאלה:

  1.   ניכיון שיקים, שטרי חוב ושטרי חליפין;
  2.  מתן אשראי כנגד המחאת זכותו של מקבל האשראי לקבל נכסים פיננסים מאחר לרבות, ניכיון כרטיסי אשראי כהגדרתם בסעיף 7א לחוק הבנקאות (שירות ללקוח);
  3.    מתן ערבות להתחייבות של אחר;
  4.    מתן אשראי שכנגדו משועבד נכס בלא זכות חזרה אל מקבל האשראי בשל אי-קיום החיוב;
  5.    מתן אשראי אגב מימון רכישה או השכרה של נכס או שירות למעט מתן אשראי כאמור בידי מוכר הנכס או נותן השירות דרך עיסוק או משכירו, שהוא אחד מאלה:
  • מתן אשראי ללקוח בודד בסכום הנמוך מ-30,000 ₪;
  • מתן אשראי בידי מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, גם שלא למטרות רווח, שעיסוקו במכירת נכסים או במתן שירותים שאינם פיננסיים, למי שאינו צרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981;

אשראי לעסקים – כל העוסק במתן אשראי, ערבויות והעמדת מסגרות לעסקים שלא אגב מכירת מוצר או שירות כלשהו או עוסק במתן אשראי או בהעמדת מסגרות וערבויות אגב מכירת מוצר או שירות שלא בבעלותו או לא ניתן על ידו (פטור במתן אשראי לספקים כדוגמת קמעונאי/סיטונאי) בסכום העולה על 30,000 ₪ ללקוח בודד.

אשראי ליחידים (צרכנים)  – כל העוסק במתן אשראי או בהעמדת ערבויות ומסגרות שלא אגב מכירת מוצר או שירות כלשהו או עוסק במתן אשראי או בהעמדת ערבויות ומסגרות אגב מכירת מוצר או שירות בסכום העולה על 30,000 ₪ ללקוח בודד.

סוג אשראי אשראי עסק אשראי צרכני
אשראי לכל מטרה-ללא זיקה לנכס או שירות שנמכר או ניתן על ידי הגוף המממן חובה חובה
אשראי לצורך רכישה של מוצר או שירות מסוימים-נמצא בבעלות או ניתן על ידי הגוף שמספק את המימון בהתאם למודל העסקי מעל ל-30 אלף ש״ח ללקוח בודד חובה
בהתאם למודל העסקי מתחת ל-30 אלף ש״ח ללקוח בודד בהתאם למודל העסקי

שאלות מנחות לקבלת החלטה לעניין חובת רישוי לתחום פעילות מסוים:

  • על מי חל סיכון האשראי? מי נושא בסיכון לאי פירעון?
  • האם השירות נושא אלמנטים של מימון או הקדמת תשלומים על ציר הזמן?
  • האם המימון ניתן אגב מכירת שירות או מוצר מסוימים?

להלן מספר דוגמאות של מתן שירותי אשראי אשר בגינם יש להגיש בקשה לרישיון למתן שירותי אשראי:

1.   ניכיון שיקים – פעילות מתן אשראי המאפיינת בעיקרה את המגזר העסקי. לרוב, בעל עסק המחזיק בשיק דחוי אותו קיבל מלקוחו עבור נכס או שירות, ומבקש להקדים את תשלום השיק באמצעותו ניכויו בגוף פיננסי, כך שהוא מסב את השיק הדחוי לגוף הפיננסי ומקבל את התמורה במועד ביצוע העסקה בניכוי עמלה. יודגש, כי גם העוסקים בניכיון שיקים “מזומנים” נדרשים לקבל רישיון לפעילותם העסקית, לאור הסיכון הגלום באי פירעון השיק.

2.   הלוואות חוץ בנקאיות –  פעילות של מתן אשראי המאפיינת את המגזר העסקי והפרטי. במתן אשראי  ליחיד/תאגיד המעוניין, לאחר תהליך חיתום ייעודי והעמדת ערבויות רלוונטיות ככל הנדרש (את ההלוואה ניתן לקבל בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של הלקוח בשיק או במזומן).

החזרי ההלוואה בדרך כלל מבוצעים באמצעות מתן סדרה של שיקים עתידיים משוכים לפקודת הגוף הפיננסי אשר נמסרים במועד מתן ההלוואה או באמצעות העברות בנקאיות. סך כל השיקים מגלם את תשלום קרן ההלוואה והריבית שנגבתה בגינה. גובה הריבית נקבע בהתאם לתקופת האשראי, סוג הלקוח, מידת סיכון האשראי שלו וסוג הבטוחות.

3.   פקטורינג – פעילות מתן אשראי, המאפיינת את המגזר העסקי. בעל עסק המחזיק בחשבוניות עבור נכסים או שירות שמכר ללקוחותיו, אשר טרם התקבל תשלום בגינן, ומעוניין להקדים את תשלום חשבונית זו באמצעות המחאתה לגוף הפיננסי, תוך שהוא ממחה את הזכות לקבלת התשלום עבור חשבונית זו לגוף הפיננסי ומקבל תמורתה את סכום החשבונית במזומן בניכוי עמלה/ריבית אותה גובה הגוף הפיננסי עבור מתן האשראי.

4.   מימון יבוא, יצוא, שילוח בינלאומי ואשראי דוקומנטרי – צורות מימון שונות בעולם סחר חוץ ושילוח בינלאומי. עסקינן במגוון רחב של פתרונות מימון הניתנים על ידי גופים חוץ בנקאיים ועמילי מכס.

5.   משכנתאות ומשכונים – לרוב, מדובר בהלוואות הניתנות כנגד שיעבוד נכסי נדל”ן כגון מימון לרכישת קרקעות ונכסים, אשראי לטובת ליווי פרויקטים, השלמת הון עצמי ונכסים מניבים. כעקרון, ניתן לבצע משכון למתן אשראי כנגד כל נכס, כאשר לרוב מדובר בנכסים בעלי ערך כספי גבוה.

6.   ליסינג מימוני – ליסינג מימוני הוא מתן אשראי ברכישה של נכס אשר לרוב ישועבד לטובת החברה המממנת או ירשם על שמה. ביחידים מדובר לרוב בצורת מימון לרכישת רכבים, כאשר בגופים עסקיים מדובר בצורת מימון הנפוצה, בין היתר, בחכירת ציוד, כדוגמת: רכבים, צמ”ה, מחשוב וכו’.

7.   חברות מימון עסקיות – הלוואות חוץ בנקאיות ואשראי חוץ בנקאי הניתנים על ידי חברות עסקיות בעיקר לצורך מימון רכישת ציוד, רכב, קווי יצור וכו’.

8.   מימון ספקים – הקדמת תשלומים לספקים מקומיים עבור סחורות ושירותים כנגד התחייבותה של החברה לפירעון החוב לנותן האשראי, בין היתר, באמצעות הלוואות גישור ואספקת נזילות.

9.   ניכיון שוברי כרטיסי אשראי – ניכיון שוברים דחויים של כרטיסי אשראי מקדים למעשה את העברת התקבולים הדחויים לעסק מחברות כרטיסי האשראי, וזאת כנגד עמלה/ריבית ניכיון. ניכיון שוברי אשראי יכול להתבצע ביחס לתקבולים שמקורם במספר תשלומים עתידיים בעסקה או הקדמות בחודש הקלנדרי עצמו, ביחס לתשלומים המתקבלים מהסולק. יודגש, כי כל סוג הקדמת תשלומים עלול להיחשב כמתן אשראי.

סוגי רישיונות

רישיון למתן שירותי אשראי חולק בחוק הפיקוח לשני סוגי רישיונות, “בסיסי” ו-“מורחב” בהתאם להיקף פעילות מחזיק הרישיון כך ש:

רישיון למתן שירותי אשראי בסיסי – מי שצבר האשראי הניתן על ידו אינו עולה על הסך של 25 מיליון ₪.

רישיון למתן שירותי אשראי מורחב – מי שצבר האשראי הניתן על ידו עולה על הסך של 25 מיליון ₪.

מאמרים נבחרים

הכתובת‭ ‬שלנו
ריב"ל‭ ‬18‭ ‬קומה ‭ ‬3  ‬
תל‭ ‬אביב ‭ ‬6777850
משרד. 052-2089013
דוא״ל. info@regulazia.co.il

אודותינו   צוות  ‭  תחומי התמחות   צור‭ ‬קשר    in

כל‭ ‬הזכויות‭ ‬שמורות‭ ‬לקירשנר דיזינגוף‭ ‬יועצים‭ ‬בע"מ 2018 האתר‭ ‬עוצב‭ ‬ונבנה‭ ‬ע"י VDH
אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.
האמור לעיל, אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים.

הכתובת‭ ‬שלנו
ריב"ל‭ ‬18‭ ‬קומה ‭ ‬3  ‬
תל‭ ‬אביב ‭ ‬6777850
משרד. 052-2089013
דוא״ל. info@regulazia.co.il

כל‭ ‬הזכויות‭ ‬שמורות‭ ‬לקירשנר דיזינגוף‭ ‬יועצים‭ ‬בע"מ 2018 האתר‭ ‬עוצב‭ ‬ונבנה‭ ‬ע"י VDH
אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.
האמור לעיל, אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים.

קבלו ישירות למייל עדכונים לגבי התפתחות הרגולציה

הצטרפו עוד היום לרשימת התפוצה שלנו וקבלו מאמרים ועדכונים שוטפים לגבי חובות הרגולציה החלות על גופים פיננסים

ההרשמה בוצעה בהצלחה!

דילוג לתוכן