דרישה רגולטורית בהתאם להנחיות ארגון ה-FATF, הפיקוח על הבנקים באמצעות נב"ת 411 כלפי תאגידים בנקאיים, וחוזרים מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון החלים...