בית > חברי בורסה

רשימת מאמרים בנושא חברי בורסה

חברי בורסה הינם בנקים ובתי השקעות (חברי בורסה שאינם בנקים) אשר תפקידם המרכזי הוא תיווך בין הבורסה לניירות ערך בתל אביב למשקיעים פוטנציאלים. כיוון שהאדם הפרטי לא יכול להשקיע ישירות בבורסה – עליו לבחור בנק או בית השקעות המשמשים חברות מסחר בבורסה.

המסחר בבורסה מתבצע בין חברי הבורסה השונים, אשר מוכרים וקונים בעבור לקוחותיהם מניות, אגרות חוב ומוצרים פיננסיים אחרים.

צוות Regulazia.co.il

מסמך מדיניות דירקטוריון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור

מסמך מדיניות דירקטוריון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור – הינו מסמך המאושר על ידי חברי דירקטוריון החברה. המסמך מגדיר ברמה האסטרטגית את התנהלות החברה בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור, בכלל זה את תאבון הסיכון של החברה, סמכותו של …

צוות Regulazia.co.il

אחראי איסור הלבנת הון ומימון טרור

אחראי איסור הלבנת הון ומימון טרור – על פי סעיף 8 לחוק איסור הלבנת הון, על דירקטוריון בחברה מפוקחת הנותנת שירותים פיננסיים, חלה החובה למנות אחראי איסור הלבנת הון אשר יהיה אחראי על בסיס קבוצתי לקיום ומילוי החובות המוטלות על …

צוות Regulazia.co.il

נאמן איסור הלבנת הון ומימון טרור

נאמן איסור הלבנת הון ומימון טרור ביחידות השונות בחברה – מי שמונה ביחידה אליה הוא משתייך בחברה להיות אחראי על נושא הציות לרגולציה בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור, המונחה מקצועית בנוסף למנהלו הישיר ע”י אחראי איסור הלבנת הון ומימון …

צוות Regulazia.co.il

איסור גילוי ועיון-Tipping Off

איסור גילוי ועיון-Tipping Off- בהתאם לאמור בסעיף 31א לחוק איסור הלבנת הון כל הנתונים, המידע והמסמכים הקשורים לדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון בגין פעילות לקוחות יימצאו אך ורק בידי אחראי איסור הלבנת הון בתאגיד הפיננסי, או מי מטעמו, הרשות לאיסור …

צוות Regulazia.co.il

עיצומים כספיים

עיצומים כספיים – בהתאם לאמור בפרק ה’: “עיצום כספי” בחוק איסור הלבנת הון בו ניתנה סמכות לממונה להקים ועדה להטלת עיצום כספי אשר בסמכותה להטיל עיצומים כספיים על גופים פיננסיים כי לא מלאו אחר החובות המוטלות עליהם בצו איסור הלבנת …