בית > איסור הלבנת הון ומימון טרור

רשימת מאמרים בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור

צוות Regulazia.co.il

סריקה כנגד רשימות טרור

סריקה כנגד רשימות טרור – בהתאם לנדרש בצווים השונים על מוסדות פיננסים חלה החובה לסרוק את שמות כלל לקוחותיהם כנגד רשימות מוכרזי טרור. את הסריקה יש לבצע טרם וכתנאי לפתיחת חשבון חדש עבור כל הגורמים המעורבים בחשבון לרבות בעלי החשבון, …

צוות Regulazia.co.il

רשימת מדינות בסיכון

רשימת מדינות בסיכון – הנה רשימה המופיעה בתוספת לצו איסור הלבנת הון של מדינות וטריטוריות המוגדרות בסיכון בהיבטי איסור הלבנת הון מימון טרור. בשל כך קיים סיכון מוגבר לפעילות אל מול מדינות או טריטוריות אלה, על כן צו איסור הלבנת …

צוות Regulazia.co.il

רשימות טרור

רשימות טרור - רשימה מרוכזת של ארגוני טרור המוכרזים ושל מי שהוכרז כאדם שהוא פעיל טרור, שפורסמה מכוח תקנות לפי סעיף 47(ב)(1)(ג) לחוק איסור מימון טרור, וכן ארגון או אדם כאמור, שהודעה על הכרזתו כארגון טרור או כאדם שהוא פעיל טרור …