רשימת מאמרים בנושא חקיקה

היסטוריית חקיקה – מאמצע המאה ה-20 החל בעולם המערבי שינוי תפיסה במלחמה בפשע המאורגן. השינוי התפיסתי התבטא בהבנה כי לצורך עצירת פעילותם של ארגוני הפשיעה והפללתם יש צורך לעקוב אחר נתיב הכסף.

במסגרת המאמץ העולמי לגבש סטנדרטים בינלאומיים למלחמה בפשיעה המאורגנת הוקם בשנת 1989 גוף ה- FATF אשר תפקידו לבחון את פעילות המדינות החברות בו בנושא של המלחמה בהון השחור והלבנתו. הגוף קבע 40 המלצות על פיהם תיבדק פעילות המדינות החברות, תהליך הבדיקה נעשה כתהליך ביקורת של מדינה – במסגרת ביקורות אלה נקבעה רשימה שחורה של מדינות אשר אינן מקיימות משטר בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור בשטחן. מדינת ישראל נכללה ברשימה זאת. בעקבות אסון התאומים ב-2001 השתרשה ההבנה כי גם בארגוני טרור יש להילחם באמצעות עצירת נתיב הכסף בדומה למלחמה בהלבנת הון. בעקבות הכניסה לרשימה השחורה בתחום סבלו הגופים הפיננסיים במדינת ישראל מסנקציות רבות ומסירוב של גופים במדינות שאינן ברשימה השחורה לשתף איתם פעולה. בשל כך פנו גופים אלה למחוקק הישראלי בדרישה להסדיר את החקיקה בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור בארץ.

הכנת החקיקה נגד הלבנת הון בישראל הייתה ממושכת מאוד ומלאה תהפוכות. בסופו של דבר, חוק איסור הלבנת הון אושר על ידי הכנסת באוגוסט 2000, כ-7 שנים לאחר תחילת העבודה עליו במשרד המשפטים. תהליך העיצוב והחקיקה של החוק אופיין בעימותים ומחלוקות שהתנהלו בין משרד המשפטים שקידם את הצעת החוק לבין משרדי ממשלה וארגונים מדינתיים אחרים. בעקבות חקיקת חוק איסור הלבנת הון ועל-פיו הוראותיו, הוקמה בינואר 2002, במסגרת משרד המשפטים, הרשות לאיסור הלבנת הון. בשנת 2005 חוקק גם חוק איסור מימון טרור ותוקן חוק איסור הלבנת הון על פיו שמה של הרשות הוסב לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

צוות Regulazia.co.il

צו איסור הלבנת הון – תאגידים בנקאים

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאים לאיסור הלבנת הון ומימון טרור) התשס”א 2001 – בהתאם לסמכות שניתנה לרגולטורים הרלוונטיים בחוק איסור הלבנת הון וחוק איסור מימון טרור נכתב צו ייעודי המגדיר את החובות החלות …

צוות Regulazia.co.il

חוק איסור מימון טרור התשס”ה 2005

חוק איסור מימון טרור התשס”ה 2005 – אשר חוקק בשנת 2005 מגדיר את דרכי ההכרזה על אדם ו/או ארגון כפעיל טרור כמו כן מהי פעילות הנחשבת לפעילות של מימון טרור ומהן הסנקציות הפליליות בהתאם לסעיפים הרלוונטיים מחוק העונשין, מגדיר את …

צוות Regulazia.co.il

חוק איסור הלבנת הון תש”ס 2000

חוק איסור הלבנת הון תש”ס 2000 – אושר על ידי הכנסת באוגוסט 2000 ומגדיר מה היא פעילות הנחשבת להלבנת הון ומהן הסנקציות הפליליות על פעילות אסורה זו. בחוק ניתנה סמכות לרגולטורים הרלוונטיים לכתוב צווים ייעודיים אשר יחולו על הגופים המחויבים …