רשימת מאמרים בנושא הכר את הלקוח

תהליך הכר את הלקוח – (באנגלית: KYC- Know Your Customer) מוגדר ומוחל על גופים פיננסיים במסגרת הצווים השונים והוראת ניהול בנקאי תקין 411 “מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות” . בהתאם לכך המוסד הפיננסי נדרש “להכיר” את לקוחותיו ובכלל זה את הרקע שלהם, היקף צפוי של פעילותם במסגרת החשבון ובניית פרופיל ללקוח לרבות בפעילות המבוצעת על ידי עובר אורח או צד ג’ בחשבון, זאת במטרה לקבוע את רמת הסיכון של הלקוח בהיבט של איסור הלבנת הון ומימון טרור. התהליך כולל זיהוי הלקוח ואימות תעודות הזיהוי, זיהוי הנהנים ובעלי השליטה בחשבון. כמו כן במסגרת הדרישה יש לקבוע באמצעות מסמך מדיניות הגוף הפיננסי את מדיניות “הכר את הלקוח” אשר תכלול התייחסות לביצוע ההליך בצורה שונה עבור לקוחות מסוגים שונים וסיווג קבוצות לקוחות ברמות סיכון שונות.

חשוב לציין כי מילוי שאלון הכר את הלקוח מהווה חלק בלתי נפרד מתהליך פתיחת חשבון וכן הוספת/שינוי גורמים מעורבים בחשבון. באם התעורר ספק ביחס לזהות בעל חשבון או לאמיתות מסמכי הזיהוי שנמסרו לתאגיד הפיננסי יש לבצע הליך של הכרת בעל חשבון פעם נוספת.

כאשר מתבצעת פעילות המעלה חשד להלבנת הון ומימון טרור יש לבצע הליך מחודש ומוגבר של הכר את הלקוח.

תהליך הכר את הלקוח הינו מתמשך אותו יש לבצע לאורך כל חיי החשבון, תוך מתן דגש על מקרים בהם בוצע שינוי בבעלות החשבון, מורשי החתימה, נהנים, בעלי שליטה במקרה של תאגיד או פעילות שאינה עולה בקנה אחד עם הצהרת הלקוח ופעילותו השוטפת בחשבון. במקרים אלה יש לבצע הליך חוזר של הכר את הלקוח.

במידה ואין באפשרות התאגיד הפיננסי להשלים בצורה נאותה את הליך הכר את הלקוח, אין לפתוח חשבון ו\או לבצע כל פעולה אחרת בחשבון.

צוות Regulazia.co.il

רענון הכר את הלקוח

רענון הכר את הלקוח – הליך “הכר את הלקוח” אינו הליך נקודתי המתבצע אך ורק בעת פתיחת חשבון. אלא הליך מתמשך המתבצע באופן שוטף ומתמשך, בפרט כאשר  הלקוח מבצע פעולה משמעותית בחשבון, כדוגמת: נטילת הלוואה, פירעון של הלוואה, העברת סכומים …

צוות Regulazia.co.il

שמירת מסמכים

שמירת מסמכים – הנה חובה החלה על המוסד הפיננסי לשמור את מסמכי לקוחותיו ותיעוד לפעולות שבוצעו בעבור עובר אורח לרבות מסמכי זיהוי ואימות, הצהרת נהנה ובעלי שליטה, שאלון הכר את הלקוח ומידע נוסף שנאסף במסגרת תהליך בדיקת נאותות לפחות 7 …

צוות Regulazia.co.il

הצהרת נהנה ובעלי שליטה

הצהרת נהנה ובעלי שליטה – בהתאם לחובה בצו איסור הלבנת הון ומימון טרור חובה להחתים בחתימת מקור כל לקוח בעת פתיחת חשבון, שינוי הבעלות בחשבון, שינוי הנהנים בחשבון, בחשבון של תאגיד כאשר יש שינוי בבעלי השליטה של התאגיד וכאשר מבוצעת …

צוות Regulazia.co.il

חברה לתועלת הציבור – חל”צ

חברה לתועלת הציבור (חל”צ)  -  חברה אשר תקנונה ומטרותיה עונים על שני התנאים הנקובים בסעיף 345א לחוק החברות. התנאי הראשון הינו כי בתקנונה של החברה יקבעו מטרות ציבוריות בלבד בהתאם לרשימה סגורה אשר נמצאת בתוספת לחוק החברות והתנאי השני שחל …

צוות Regulazia.co.il

עמותות

  עמותות – סוג של תאגיד המורכב מקבוצה של בני אדם ו/או תאגידים אחרים אשר חברו יחדיו למען מטרה מסוימת (לרוב מטרה ציבורית). מכוון שמדובר בארגון שפועל ללא מטרות רווח וניזון מתרומות, יש קושי לזהות את התורמים האמתיים והנהנים האמתיים …