רשימת מאמרים בנושא הכר את הלקוח

תהליך הכר את הלקוח – (באנגלית: KYC- Know Your Customer) מוגדר ומוחל על גופים פיננסיים במסגרת הצווים השונים והוראת ניהול בנקאי תקין 411 “מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות” . בהתאם לכך המוסד הפיננסי נדרש “להכיר” את לקוחותיו ובכלל זה את הרקע שלהם, היקף צפוי של פעילותם במסגרת החשבון ובניית פרופיל ללקוח לרבות בפעילות המבוצעת על ידי עובר אורח או צד ג’ בחשבון, זאת במטרה לקבוע את רמת הסיכון של הלקוח בהיבט של איסור הלבנת הון ומימון טרור. התהליך כולל זיהוי הלקוח ואימות תעודות הזיהוי, זיהוי הנהנים ובעלי השליטה בחשבון. כמו כן במסגרת הדרישה יש לקבוע באמצעות מסמך מדיניות הגוף הפיננסי את מדיניות “הכר את הלקוח” אשר תכלול התייחסות לביצוע ההליך בצורה שונה עבור לקוחות מסוגים שונים וסיווג קבוצות לקוחות ברמות סיכון שונות.

חשוב לציין כי מילוי שאלון הכר את הלקוח מהווה חלק בלתי נפרד מתהליך פתיחת חשבון וכן הוספת/שינוי גורמים מעורבים בחשבון. באם התעורר ספק ביחס לזהות בעל חשבון או לאמיתות מסמכי הזיהוי שנמסרו לתאגיד הפיננסי יש לבצע הליך של הכרת בעל חשבון פעם נוספת.

כאשר מתבצעת פעילות המעלה חשד להלבנת הון ומימון טרור יש לבצע הליך מחודש ומוגבר של הכר את הלקוח.

תהליך הכר את הלקוח הינו מתמשך אותו יש לבצע לאורך כל חיי החשבון, תוך מתן דגש על מקרים בהם בוצע שינוי בבעלות החשבון, מורשי החתימה, נהנים, בעלי שליטה במקרה של תאגיד או פעילות שאינה עולה בקנה אחד עם הצהרת הלקוח ופעילותו השוטפת בחשבון. במקרים אלה יש לבצע הליך חוזר של הכר את הלקוח.

במידה ואין באפשרות התאגיד הפיננסי להשלים בצורה נאותה את הליך הכר את הלקוח, אין לפתוח חשבון ו\או לבצע כל פעולה אחרת בחשבון.

צוות Regulazia.co.il

אישור מסמך כנאמן למקור

אישור מסמך כנאמן למקור – אישור העתק נאמן למקור הינו אישור כי צילום או העתק של מסמך הינו זהה ומתאים למסמך המקורי על נציג המוסד הפיננסי לאשר זאת בטופס ייעודי בחתימתו בתוספת ציון שמו המלא ותאריך האישור. האישור יכול להינתן …

צוות Regulazia.co.il

זיהוי פנים אל פנים

זיהוי פנים אל פנים – חובה על המוסד הפיננסי לזהות את הלקוח “פנים אל פנים” באמצעות תעודת הזהות שלו על ידי השוואה בין פניו של הלקוח לתמונה בתעודת הזהות ולאשר זאת בטופס ייעודי בחתימתו של הפקיד המזהה בתוספת ציון שמו …

צוות Regulazia.co.il

אימות מסמכי זיהוי

אימות תעודה מזהה ביחיד – לאחר קבלת תעודת הזיהוי של הלקוח חובה לאמת את קיומה, פרטיה ותקפותה. תהליך זה ניתן לבצע בשתי דרכים: בדיקת מרשם – לאחר קבלת העתק מתעודת הזהות של הלקוח חובה על המוסד הפיננסי לאמת את נכונות …

צוות Regulazia.co.il

חשבון קורספונדנט

חשבון קורספונדנט – הנו חשבון הנפתח ומנוהל בתאגיד בנקאי עבור תאגיד בנקאי אחר מקומי או חיצוני המשמש לצורך התחשבנות בין בנקאית או כל מטרה אחרת לשמה נפתח ובלבד שהנו לשימושו של התאגיד הבנקאי. כמו כן לעניין צו איסור הלבנת הון …

צוות Regulazia.co.il

איש ציבור זר PEP

איש ציבור זר PEP –  תושב חוץ בעל תפקיד ציבורי בכיר בחו”ל  בהווה או בעבר ובכלל זה: ראשי מדינות, פוליטיקאים בכירים, שופטים בכירים, קציני צבא ומשטרה בכירים, פקידי מפלגות בכירים לרבות בני/ות משפחתם מקרבה ראשונה שותפיהם העסקיים ותאגידים שבשליטתם. ההדגש …