בית > איסור הלבנת הון ומימון טרור > סיווג סיכון לקוח > פעילויות בעלות רמת סיכון גבוהה

פעילויות בעלות רמת סיכון גבוהה

 

פעילויות בעלות רמת סיכון גבוהה – לקוחות אשר פעילותם מאופיינת באחת או יותר מהפעילויות המפורטות להלן, יש לסווגם כלקוחות בסיכון גבוה לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור. כמו כן, במידה והגוף הפיננסי מזהה כי מי מלקוחותיו מבצע את אחת או יותר מהפעילויות שלהלן באופן תדיר עליו לסווגו בהתאם, כאמור.

פעילות עתירת מזומן – אחת הדרכים לביצוע הלבנת הון היא ערבוב כספים ממקורות לגיטימיים ושאינם לגיטימיים לצורך הגברת הקושי לגלויים של הכספים הלא לגיטימיים בתוך שאר הכספים של העסק. על כן בתי עסק אשר פעילותם עתירה במזומנים הינם נמצאים בסיכון גבוהה יותר מהיבטי הלבנת הון.

חשבון נאמנות - חשבון המנוהל ע”י נאמן שהנו עורך דין או כל אדם או חבר בני אדם עבור נהנה שהנו אדם או חבר בני אדם אחרים כך שחל עליו אסור מוחלט להשתמש בחשבון לצרכיו האישיים. הנאמן חייב להיות נאמן לאינטרסים של הנהנה ולפעול בחשבון בהתאם לרצונותיו, פקודותיו והוראותיו של הנהנה בחשבון.

למעט המקרים המפורטים להלן חובה להצהיר על שמותיהם ופרטיהם של הנהנים בחשבון. גורמים המעוניינים להסתיר את מקור ויעד הכסף המעורב בפעילות הפיננסית ואת זהות הבעלים ו/או הנהנים כספים אלה עלולים להשתמש בסוג חשבונות זה כתשתית לפעילות הלבנת הון ומימון טרור.

 קרא עוד

אשראי נגד פיקדון (BACK TO BACK) – עסקות בהן ניתן אשראי כנגד פיקדון ומאופיינות כבעלות סיכון גבוה בכל הקשור לנושא איסור הלבנת הון. כאשר המפקיד ומקבל האשראי הם אותה ישות או מדובר בישויות קשורות כדוגמת חברות אחיות, בעל שליטה וחברה בשליטתו, על המוסד הפיננסי להשתכנע כי קיים היגיון כלכלי בסוג עסקה כזה.

חברה עם מניות למוכ”ז – מניות למוכ”ז הן מניות המקנות זכות למי שאוחז בהן באותו מועד. מניה שכזו עשויה לעבור מיד ליד ממש כמו שטר כסף, ולזכות לבסוף את זה שאוחז בה במועד הרלוונטי. תנאי להנפקת מניה למוכ”ז הוא כי בעל המניה שילם מלכתחילה את מלוא ערכה כך שלא ייווצר “פגם” בשעה שזו תועבר לאדם אחר, וכדי שהחברה תכבד אותה כאשר תוצג בפניה. לאור האמור מדובר בחברות בעלות סיווג סיכון גבוהה בהיבט של איסור הלבנת הון בשל אנונימיות מחזיקי המנויות וסחירות גבוהה.

רשות פלסטינאית - בהתאם להנחיות הרגולציה הקיימות והחובה המוגברת לנטר את הפעילות מול גופים הפועלים ברשות הפלסטינית יש לסווגם כלקוחות בסיכון גבוהה.

פעילות בעלת אופי בינלאומי - ממחקרים שנערכו בנושא עולה כי מקרים רבים של פעילות הלבנת הון ומימון נושאת אופי בינלאומי. אשר על כן, כאשר מדובר בפעילות שכזו בייחוד כאשר הפעילות חסרת היגיון כלכלי וזיקה למקום ניהול החשבון יש לסווג את הלקוח בסיכון גבוהה.

לקוחות שדווחו בעבר לרשות לאיסור הלבנת הון – כל לקוח של מוסד פיננסי אשר זוהה כמבצע פעילות בלתי רגילה ובגין פעילות זו הועבר דיווח בלתי רגיל לרשות לאיסור הלבנת הון יש לסווגו כלקוח בסיכון גבוה.

סיווג ברמת לקוח –  מבלי לגרוע מכל האמור לעיל במידה ומפעילות של לקוח עולה כי הפעילות הינה  חסרת היגיון עסקי  ומצריכה מעקב נוסף יש לסווגו כלקוח בסיכון.

על המחבר

רועי קירשנר, עו"ד - יועץ בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור, בעל ניסיון רב בבניה והקמה של תהליכי איסור הלבנת הון, מימון טרור וציות צרכני במוסדות פיננסיים מובילים. ליצירת קשר - Roy@regulazia.co.il

דיון

כותרת
מחבר
תאריך ושעה

השאר תגובה