בית > איסור הלבנת הון ומימון טרור > מדיניות איסור הלבנת הון ומימון טרור > מסמך מדיניות דירקטוריון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור

מסמך מדיניות דירקטוריון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור

מסמך מדיניות דירקטוריון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור – הינו מסמך המאושר על ידי חברי דירקטוריון החברה. המסמך מגדיר ברמה האסטרטגית את התנהלות החברה בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור, בכלל זה את תאבון הסיכון של החברה, סמכותו של אחראי איסור הלבנת הון בחברה, מערכת היחסים בין האחראי הנ”ל לדירקטוריון. על תהליכי העבודה ונהלי העבודה בחברה המעגנים תהליכים אלה להיעשות ברוח מסמך מדיניות זה. על מוסד פיננסי לקיים חלוקת סמכויות והקצאת משאבים נאותה להבטחת יישום המדיניות כפי שקבע הדירקטוריון.

מסמך מדיניות דירקטוריון יתייחס לכל הפחות לנושאים שלהלן:

הנהגת מדיניות נאותה בנושא “הכר את הלקוח” בעת פתיחת חשבון או בעת מתן שירותים למבצע פעולה שאינו רשום כבעל או כמורשה חתימה בחשבון. יש לקבוע כללי “הכר את הלקוח” שונים עבור לקוחות מסוגים שונים.

המידע שיש לקבל בעת ביצוע התהליך יכלול בין השאר את מטרת פתיחת החשבון, נסיבות  פתיחת החשבון והפעילות המתוכננת בו, עיסוקו של הלקוח, האם הוא בעל תפקיד ציבורי בכיר, מקור עושרו/הכנסותיו ומקור הכספים שאמורים להיות מופקדים בחשבון וזיקתו למיקום המוסד הפיננסי.

ביצוע מעקב אחר איומי הלבנת הון ומימון טרור, הנובעים, בין השאר, משימוש בטכנולוגיות חדישות, בפרט אלו המאפשרות ביצוע עסקאות שלא פנים אל פנים,כגון: אינטרנט, טלפון סלולרי ועוד, תוך נקיטת צעדים למניעת איומים אלו.

יכולת לסרוק את שמות הלקוחות כנגד רשימות מוכרזי טרור ולזהות עסקאות שיכול שיהיו קשורות למימון טרור.

סיווג קבוצות לקוחות בסיכון גבוה, ניטור אחר הפעילות בחשבונות וניטור מוגבר אחר לקוחות בסיכון גבוה.

קיום חובות הדיווח פנים חברתיים ולרגולטורים השונים.

קיום הדרכות לכלל העובדים ובהתאם לסוג עיסוקם בנושאים של דרכי זיהוי, הכרת הלקוח, זיהוי ודיווח על פעולות בלתי רגילות  וכלל ההנחיות הנדרשות בנושא של איסור הלבנת הון ומימון טרור.

על המחבר

רועי קירשנר, עו"ד - יועץ בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור, בעל ניסיון רב בבניה והקמה של תהליכי איסור הלבנת הון, מימון טרור וציות צרכני במוסדות פיננסיים מובילים. ליצירת קשר - Roy@regulazia.co.il

דיון

כותרת
מחבר
תאריך ושעה

השאר תגובה