דיווח על פעולה רגילה

דיווח על פעולה רגילה - החובה מכוח צו איסור הלבנת הון על פיה על המוסד הפיננסי לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון על הפעולות העומדות בתנאים המפורטים בסעיפי הצו על פי סוג הפעולה וסכומה, ללא שיקול דעת מצד הגוף המדווח.

פטור מדיווח על פעולה רגילה - על אף החובה לדווח על פעולות רגילות של כלל לקוחותיו ישנם לקוחות מסוימים שישנו פטור מדיווח על פעולותיהם בחשבון וזאת בשל העובדה כי גופים אלה הנם גופים מפוקחים שפעילותם חשופה בפני הרגולטור.

להלן רשימת הגופים: מוסד ציבורי, תאגיד בנקאי, בנק הדואר, מבטח, חבר בורסה, קופת גמל וחברה מנהלת בעבור קופת גמל שבניהולה, קרן, יבואן ויצואן בתנאים מסוימים.

מנגנון דיווחים ממוכן לדיווח על פעילות רגילה – בכדי לעמוד בדרישות החוק להעברת דיווחים רגילים על מוסדות פיננסים להטמיע מערכת לשליפת נתונים אשר מאתרת את הפעולות שבוצעו על ידי לקוחות המוסד הפיננסי וחוצות את רף הדיווח המוגדר בצו. את הנתונים הנ”ל המערכת מעבדת לקבצים על פי הפורמט המוגדר על ידי הרשות לאיסור הלבנת הון. קבצים אלה נשלחים לרשות לאיסור הלבנת הון אחת לתקופה בהתאם לדרישותיה.

על המחבר

רועי קירשנר, עו"ד - יועץ בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור, בעל ניסיון רב בבניה והקמה של תהליכי איסור הלבנת הון, מימון טרור וציות צרכני במוסדות פיננסיים מובילים. ליצירת קשר - Roy@regulazia.co.il

דיון

כותרת
מחבר
תאריך ושעה
    • תדירות העברת הדיווחים על פעולות רגילות לרשות, הנה אחת לשבוע על ידי התאגידים הבנקאיים, לעומת יתר הגופים, המדווחים לרשות אחת לחודש, ביניהם חברי הבורסה. את הדיווח הממוחשב יש לשלוח עד ה- 7 לכל חודש לגבי החודש הקלנדרי שקדם לו. בחודש אשר לגביו לא נתקיימה כל פעולה חייבת בדיווח, ניתן לשלוח הצהרה אודות העדר פעילות חייבת בדיווח או לחלופין להעביר דיווח ריק.

השאר תגובה