אחראי איסור הלבנת הון ומימון טרור

אחראי איסור הלבנת הון ומימון טרורעל פי סעיף 8 לחוק איסור הלבנת הון, על דירקטוריון בחברה מפוקחת הנותנת שירותים פיננסיים, חלה החובה למנות אחראי איסור הלבנת הון אשר יהיה אחראי על בסיס קבוצתי לקיום ומילוי החובות המוטלות על התאגיד מכוח החוק, ובכלל זה:

האחראי יהווה מקור ידע מקצועי בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור לעובדי המוסד הפיננסי.

האחראי ינהל את הקשר השוטף מול הרגולטורים הרלוונטיים לעניין זה לרבות קיום חובות הדיווח.

האחראי יהיה חבר הנהלה בתאגיד הבנקאי או כפוף ישירות לחבר הנהלה שאינו אחראי על תחום בו מבוצעות פעילויות עסקיות.

לאחראי יהיה מעמד פורמאלי בכיר בתאגיד הבנקאי. האחראי יהיה בעל כישורים, ידע וניסיון ההולמים את תפקידיו ותחומי אחריותו.

האחראי יגיש ישירות להנהלת התאגיד הבנקאי ולדירקטוריון, דוח הערכה רבעוני ושנתי לגבי יישום מדיניות התאגיד הבנקאי ונהליו בנושא איסור הלבנת הון, תוך התייחסות להטמעת הדרישות העולות מהחוקים, מהתקנות ומההוראות בנהליו, ולמכלול הסיכונים והחשיפות של המוסד הפיננסי.

 קרא עוד

לאחראי ולעובדיו תהיה גישה בלתי מוגבלת לכל הרשומות והמידע על זיהוי לקוחות ומסמכים נוספים ל”הכרת הלקוח”, מסמכי עסקאות וכל מידע רלבנטי אחר.

האחראי יוודא יישום החובות בחברות בנות של המוסד הפיננסי, בישראל ומחוץ לישראל.

האחראי ינהל קשר רציף עם הביקורת הפנימית על מנת שתוודא יישום החובות בפעילות המוסד הפיננסי.

על האחראי או מי מטעמו לאשר פתיחת חשבונות לביצוע פעולות המוגדרים בסיכון גבוה לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור.

חוות דעת מוצרים\שירותים חדשים – חובה לקיים מנגנון אשר בוחן כל מוצר ו\או שירות חדש אשר המוסד הפיננסי מציע ללקוחותיו מזווית של עמידה בדרישות הרגולציה בתחום. במסגרת מנגנון זה חלה החובה לקבל את הנחיותיו ואישורו של האחראי לכל מוצר ו\או שירות חדש. כמו כן כל האמור תקף למוצרים ושירותים קיימים כאשר רגולציה חדשה נכנסת לתוקף.

קשר לביקורת פנימית - שיתוף הפעולה בין האחראי לאיסור הלבנת הון לביקורת הפנימית מתקיים בשני מישורים. הראשון הוא עריכת דוחות ביקורת על יישום משטר איסור הלבנת הון במוסד הפיננסי. המישור השני הוא שיתוף פעולה בין הביקורת לאחראי, כאשר האחראי מנחה את הביקורת לביצוע בקרות בתחומו כמעגל בקרה נוסף.

על המחבר

רועי קירשנר, עו"ד - יועץ בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור, בעל ניסיון רב בבניה והקמה של תהליכי איסור הלבנת הון, מימון טרור וציות צרכני במוסדות פיננסיים מובילים. ליצירת קשר - Roy@regulazia.co.il

דיון

כותרת
מחבר
תאריך ושעה

השאר תגובה